Skip to main content
Share
Favorite

543
RESULTS

movies 541
audio 2
COLLECTION
TOPIC
individual soul 542
enlightenment 532
satsanga 531
jyotirmayananda 528
vedanta 505
soul 489
sadhana 478
yoga 465
consciousness 462
hinduism 462
self 458
philosophy 452
podcast 452
liberation 442
hindu mysticism 435
spirituality 435
self-realization 433
ego 430
illusion 430
ignorance 428
karma 426
mind 426
integral yoga 424
devotion 414
video 414
bhakti 412
supreme devotion 410
thought waves 409
nonduality 401
peace chant 397
wisdom 368
worship 358
vedas 346
swami 342
world-process 341
who am i 312
sutras 309
yoga vedanta 306
religion & spirituality 298
enquiry 291
upanishad 266
purity of mind 248
retreat 228
upanishads 221
livejournal 202
states of mind 198
moksha 197
kleshas 191
jiva 190
brahma 185
religion 182
ananda 169
bhakti yoga 163
spirituality and religion 162
vindu 150
faith 144
god 143
unconscious 138
video podcast 122
mindstuff 116
samskaras 116
desire 115
avidya 112
rama 100
para puja 97
sthiti 95
sat 94
vichar 94
intellect 90
bhavana 87
vairagya 86
viveka 86
indstuff 79
chitta 76
afflictions 71
yoga vasistha 67
viveka-chudamani 66
shankaracharya 65
upasana 64
mumukshutwa 62
samadhana 62
satchidananda 62
titiksha 62
uparati 62
vivekachudamani 62
king janaka 59
song of the siddhas 59
consciousnes 51
atma puja 48
sarupanash 47
saraswati 43
devi mahatmya 41
durga 41
lakshmi 41
mother worship 41
dwesha 40
raga 40
39
arupanash 39
consciousne 38
samadhi 34
death 33
dharma 33
durga shaptashati 30
samsara 30
santosh 30
bhagavata 26
avarana 25
mala 25
vikshepa 25
nivriti 24
pavriti 24
serenity 23
four-fold mind 22
prajna 21
King Bali who am i 20
chudala 20
renunciation 20
sangha 20
shikhidwaja 20
fear of death 19
lord krishna 19
nishkamya 19
sakamya 19
purana 18
Prahlad 17
kundalini shakti 17
siddhis 17
Hiranyakashipu 16
jesus 16
raja yoga sutras 16
contentment 15
fourfold mind 15
shama 15
Chandogya 14
smritti 14
manonash 13
patanjali 13
raja 13
shandilya 13
pashas 12
shandilya bhakti sutras 12
Brihadaranyaka 11
Yajurveda 11
drishti 11
dristi 11
krishna 11
mother's day 11
navaratri puja 11
samprajnata 11
srimad 11
triad 11
vasistha 11
vichara 11
ramayana 10
seven steps of wisdom 10
King Janaka 9
Song of the siddhas 9
asamprajnata 9
feeling 9
lower samadhi 9
mauna 9
meditation 9
nirvikalpa 9
sat shampat 9
savikalpa 9
vitarka 9
: consciousnes 8
disease 8
gita 8
karma yoga 8
nama rupa 8
Prahalad 7
asmita 7
self-effort 7
vasishtha 6
videha 6
vitala 6
AUM 5
OM 5
Vishnu 5
bhava vydhi 5
chit 5
dharana 5
divine grace 5
jnana 5
manana 5
maya chakra 5
sanshaya bhavana 5
sattwa 5
sattwap 5
subeksha 5
tanumanasi 5
tattwa jnana 5
uddalaka 5
vasanas 5
vicharana 5
viparita bhavana 5
vishnu 5
awareness 4
CREATOR
SHOW DETAILS